numbers  days of the week  seasons  time  climate  nature  domestic animals  birds  insects  aquatic  exotic  vegetable  fruits  food  drinks  body  medicine  clothes  family  house  city  geography  transport  colors

   
you դու du 
eight ութ ut  
he նա na 
ութ ut 
shoulder ուս us  
she նա na 
who ո վ o v 
blackberry, mulberry թութ tut  
grandson թոռ tor 
yes այո ayo 
tea թեյ tey  
hour ժամ jam 

Armenian dictionary