numbers  days of the week  seasons  time  climate  nature  domestic animals  birds  insects  aquatic  exotic  vegetable  fruits  food  drinks  body  medicine  clothes  family  house  city  geography  transport  colors

human body մարդու մարմին mardu marmin 
skin մաշկ , կաշի mashk, kashi 
hair մազ , վարս , հեր maz, vars, her  
skull գանգ gang  
brain ուղեղ ughegh  
head գլուխ glukh 
forehead ճակատ tjakat 
face երես yeres  
eye աչք achq  
ear ականջ akandj  
nose քիթ qit  
mustache, moustache բեղ begh  
mustaches, moustaches բեղեր begher  

Armenian dictionary