numbers  days of the week  seasons  time  climate  nature  domestic animals  birds  insects  aquatic  exotic  vegetable  fruits  food  drinks  body  medicine  clothes  family  house  city  geography  transport  colors

to eat ուտել utel 
food ուտելիք uteliq 
meal ճաշ tjash  
breakfast նախաճաշ nakhatjash 
lunch կեսօրյա նախաճաշ kesorya nakhatjash 
dinner ընթրիք entriq 
supper ընթրիք entriq 
hunger սով sov 
I am hungry ես սոված եմ yes sovatz em 
thirst ծարավ tzarav 
I am thirsty ես ծարավ եմ yes tzarav em 
napkin անձեռոցիկ andzerotsik  
dish պնակ pnak 

Armenian dictionary