numbers  days of the week  seasons  time  climate  nature  domestic animals  birds  insects  aquatic  exotic  vegetable  fruits  food  drinks  body  medicine  clothes  family  house  city  geography  transport  colors

peasant գյուղացի gyughatsi 
countryside գյուղական վայր , նաե ծայրամաս gyughakan vayr, nae tzayramas  
ground, soil հող hogh 
earth հող hogh  
clay կավ kav 
mud ցեխ tsekh  
dust փոշի poshi 
root արմատ armat 
plant բույս buys 
grass խոտ khot  
hay չոր խոտ chor khot  
straw ծղոտ tzghot 
flower ծաղիկ tzaghik  

Armenian dictionary