numbers  days of the week  seasons  time  climate  nature  domestic animals  birds  insects  aquatic  exotic  vegetable  fruits  food  drinks  body  medicine  clothes  family  house  city  geography  transport  colors

time ժամանակ jamanak  
What time is it? ժամը քանիսն է jame qanisn e 
clock ժամացույց jamatsuyts  
watch, (wristwatch) ժամացույց jamatsuyts  
hour ժամ jam 
hours ժամեր jamer 
minute րոպե rope 
second վայրկյան vayrkyan 
morning առավոտ aravot  
morning առավոտ aravot 
midday, noon կեսօր kesor  
afternoon ցերեկ tserek 
day օր or 

Armenian dictionary