nombres  jours  mois  saisons  temps  climat  nature  animaux  oiseaux  insectes  poissons  exotiques  légumes  fruits  nourriture  boissons  desserts  santé  corps  habits  famille  maison  ville  géographie  transport  couleurs  questions  pronoms

le/les mois : ukw-ezi / am-ezi 
janvier : ukw-ezi kwa mbere, Nzero 
février : ukw-ezi kwa kabiri, Nyamagoma, Ruhuhuma 
mars : ukw-ezi kwa gatatu, Ntwarante 
avril : ukw-ezi kwa kane, Ndamukiza, Kabozambuba 
mai : ukw-ezi kwa gatanu, Rusama 
juin : ukw-ezi kwa gatandatu, Rwirabura, Kiyumpu 
juillet : ukw-ezi kwa ndwi, Mukakaro 
août : ukw-ezi kwa munani, Myandagaro 
septembre : ukw-ezi kwa cenda, Nyakanga 
octobre : ukw-ezi kwa cumi, Gitugutu 
novembre : ukw-ezi kwa cumi na rimwe, Munyonyo 
décembre : ukw-ezi kwa cumi na kabiri, Kigarama 

Dictionnaire kirundi