nombres  jours  mois  saisons  temps  climat  nature  animaux domestiques  oiseaux  insectes  aquatiques  exotiques  légumes  fruits  nourriture  boissons  desserts  médecine  corps  habits  famille  maison  ville  géographie  transport  couleurs  questions  pronoms

le mois / les mois : ukw-ezi / am-ezi 
janvier : ukw-ezi kwa mbere, Nzero 
février : ukw-ezi kwa kabiri, Nyamagoma, Ruhuhuma 
mars : ukw-ezi kwa gatatu, Ntwarante 
avril : ukw-ezi kwa kane, Ndamukiza, Kabozambuba 
mai : ukw-ezi kwa gatanu, Rusama 
juin : ukw-ezi kwa gatandatu, Rwirabura, Kiyumpu 
juillet : ukw-ezi kwa ndwi, Mukakaro 
août : ukw-ezi kwa munani, Myandagaro 
septembre : ukw-ezi kwa cenda, Nyakanga 
octobre : ukw-ezi kwa cumi, Gitugutu 
novembre : ukw-ezi kwa cumi na rimwe, Munyonyo 
décembre : ukw-ezi kwa cumi na kabiri, Kigarama 

Dictionnaire kirundi