nombres  jours  mois  saisons  temps  climat  nature  animaux domestiques  oiseaux  insectes  aquatiques  exotiques  légumes  fruits  nourriture  boissons  desserts  médecine  corps  habits  famille  maison  ville  géographie  transport  couleurs  questions  pronoms

le transport : ibijanye no kwiyunguruza, uburyo bwo kwiyunguruza 
le voyage : kw-ambuka, ku-nyura 
voyageur(s) : in-genzi, iny-ambukira,   umw-ambukira / ab-ambukira 
l'aéroport : iki-buga c'indege   
avion(s) : in-dege [Swahili]  
le steward : umu-jenama, umu-janama 
l'hélicoptère : kajugujugu  
navire(s) : ic-omba / ivy-omba  
bateau(x) : ubg-ato / am-ato 
billet(s) de transport : igi-pande / ibi-pande [Swahili] 
le train : i-gare ya moshi  
le croisement, le carrefour : ama-yirabiri 
route(s) : i-rango / ama-rango,   i-barabara / ama-barabara,   umu-haruro / imi-haruro  

Dictionnaire kirundi