greetings  numbers  days  months  seasons  time  climate  nature  animals  vegetable  fruits  food  medicine  body  clothes  family  house  city  geography  transport  colors  questions

January - januari, mwezi wa kwanza 
February - februari, mwezi wa pili 
March - machi, mwezi wa tatu 
April - aprili, mwezi wa nne 
May - mei, mwezi wa tano 
June - juni, mwezi wa sita 
July - julai, mwezi wa saba 
August - agosti, mwezi wa nane 
September - septemba, mwezi wa tisa 
October - oktoba, mwezi wa kumi 
November - novemba, mwezi wa kumi na moja 
December - desemba, mwezi wa kumi na mbili 

Swahili dictionary