het getal, (het aantal), het nummerde getallen, (de aantallen), de nummers
nuléén
één twee
 drie vier
 vijf zes
 zeven acht
 negentien
elftwaalf
dertienveertien
vijftienzestien
zeventienachttien
negentientwintig
dertigveertig
vijftigzestig
zeventigtachtig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
tweeduizenddrieduizend
vierduizendvijfduizend
zesduizendzevenduizend
achtduizendnegenduizend
tienduizendhonderdduizend
miljoenmiljard
nuléén
tweedrie
viervijf
zeszeven
achtnegen
tienelf
twaalfdertien
veertienvijftien
zestienzeventien
achttiennegentien
twintigdertig
veertigvijftig
zestigzeventig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
miljoennul
éénéén
 twee drie
 vier vijf
 zes zeven
 acht negen
tienelf
twaalfdertien
veertienvijftien
zestienzeventien
achttiennegentien
twintigdertig
veertigvijftig
zestigzeventig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
miljoen0
11
 2 3
 4 5
 6 7
 8 9
1011
1213
1415
1617
1819
2030
4050
6070
8090
100200
300400
500600
700800
9001000
1000000nul
éénéén
 twee drie
 vier vijf
 zes zeven
 acht negen
tienelf
twaalfdertien
veertienvijftien
zestienzeventien
achttiennegentien
twintigdertig
veertigvijftig
zestigzeventig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
miljoennul
éénéén
 twee drie
 vier vijf
 zes zeven
 acht negen
tienelf
twaalfdertien
veertienvijftien
zestienzeventien
achttiennegentien
twintigdertig
veertigvijftig
zestigzeventig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
miljoennul
éénéén
 twee drie
 vier vijf
 zes zeven
 acht negen
tienelf
twaalfdertien
veertienvijftien
zestienzeventien
achttiennegentien
twintigdertig
veertigvijftig
zestigzeventig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
miljoennul
éénéén
 twee drie
 vier vijf
 zes zeven
 acht negen
tienelf
twaalfdertien
veertienvijftien
zestienzeventien
achttiennegentien
twintigdertig
veertigvijftig
zestigzeventig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
miljoennul
éénéén
 twee drie
 vier vijf
 zes zeven
 acht negen
tienelf
twaalfdertien
veertienvijftien
zestienzeventien
achttiennegentien
twintigdertig
veertigvijftig
zestigzeventig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
miljoennul
éénéén
 twee drie
 vier vijf
 zes zeven
 acht negen
tienelf
twaalfdertien
veertienvijftien
zestienzeventien
achttiennegentien
twintigdertig
veertigvijftig
zestigzeventig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
miljoennul
éénéén
 twee drie
 vier vijf
 zes zeven
 acht negen
tienelf
twaalfdertien
veertienvijftien
zestienzeventien
achttiennegentien
twintigdertig
veertigvijftig
zestigzeventig
tachtignegentig
honderdtweehonderd
driehonderdvierhonderd
vijfhonderdzeshonderd
zevenhonderdachthonderd
negenhonderdduizend
miljoende rangtelwoorden
eersteeerste
tweedetweede
tweedederde
volgendvolgend
volgendvolgend
laatstlaatst
de fractiede fracties
de helfthalf, halve
half, halvederde
kwartprocent
 procent de rekenmachine
de rekenmachine

© http://babelang.free.fr